wtorek, 1 września 2020

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych


Rozdział 1


Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem reguluje:
 1. Zasady wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
 2. Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem
 3. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 10 we Wrocławiu, zwanej dalej szkołą.
§ 2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;
uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;
podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;
wychowawcy - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.


Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników

lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie

materiałów ćwiczeniowych

§ 3
 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową.


§ 4
 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji
 2. W bibliotece stosuje się ewidencję uproszczoną podręczników zatwierdzoną przez dyrektora szkoły.
 3. Udostępnienie podręcznika / materiału edukacyjnego następuje na podstawie protokołu przekazania
 4. Protokół przekazania podpisują rodzice wraz z akceptacją warunków regulaminu.
 5. Wzory protokołów stanowią integralną część powyższego regulaminu.

§ 5
 1. Do wypożyczania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są w roku szkolnym 2020/21 wszyscy uczniowie klas od 1 do 8.
 2. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do 18 czerwca roku szkolnego 2020/21.
 3. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CV/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 4. Wychowawcy klas I-III odbierają z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów danej klasy. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą po odbiór podręczników z wychowawcami i razem z nauczycielem bibliotekarzem sprawdzają kompletność zestawów podręczników i ćwiczeń

§ 6
 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.
 2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§ 7

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest do:
·         użytkowania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
·         zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny
 1. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 3. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej)
 4. Przed zwrotem podręczników (koniec roku szkolnego) uczeń powinien sprawdzić stan techniczny książek, tj. wymazać wpisy ołówkiem, podkleić…, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze)
 5. Wychowawca lub bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.


Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia,

zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika

lub materiału edukacyjnego

 1. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej komisja w składzie: nauczyciel bibliotekarz, dwóch nauczycieli przedmiotowców dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 2. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie wypożyczonych podręczników przez swoje dziecko.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w wyznaczonym terminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Bibliotekarz może wstrzymać wydanie uczniowi nowego kompletu podręczników do kolejnej klasy, do momentu uregulowania należności za zniszczone\zagubione podręczniki z ubiegłego roku. Po dokonaniu wpłaty za zniszczony podręcznik uczeń do 20.09.2020 ma prawo odebrać opłaconą książkę z biblioteki. Po upływie tego terminu zniszczone podręczniki będą ubytkowane i  zostaną przekazane na makulaturę.
 4.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych przez ucznia w czasie trwania roku szkolnego rodzic we własnym zakresie zapewnia dziecku potrzebne książki. Szkoła nie zapewnia kolejnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, uczeń otrzymuje je jednorazowo na początku roku szkolnego.

   5.Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da (np. zalanie, poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartki).
 5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze, itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie załączników np. płyty CD/DVD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 9

 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.
 2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 10


 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września bieżącego roku.

środa, 3 czerwca 2020

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW*
I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
(*przed zwrotem proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami zwrotu)

8.06.2020
PONIEDZIAŁEK

godzina 8.00-13.00-2A, 2B, 2C, 2D, 2E
godzina 13.00-16.00-1A, 1B, 1C, 1D


9.06.2020
WTOREK

godzina 8.00-12.00-3A, 3B, 3C, 3D
godzina 12.00-16.00-4A, 4B, 4C

10.06.2020
ŚRODA

godzina 8.00-12.00-6A, 6B, 6C, 6D, 6E
godzina 12.00-16.00-6F, 6G, 6H, 6I

15.06.2020
PONIEDZIAŁEK

godzina 8.00-12.00-8A, 8B, 8C, 8D
godzina 12.00-16.00-7A, 7B, 7C, 7D, 7E

19.06.2020
PIĄTEK

godzina 8.00-12.00-5A, 5B, 5C, 5D
godzina 12.00-16.00-5E, 5F, 5G, 5H

TERMIN DODATKOWY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK


(dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli zwrócić podręczników w wyznaczonym terminie!)
16.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
17.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
18.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
oraz
22.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
23.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
24.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
25.06.2020 GODZINA 8.00-16.00

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK


 Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu podręczników szkolnych lub książek powinien
zachować ogólne zasady bezpieczeństwa (usta i nos zasłonięte maseczką, dezynfekcja rąk,
zachowane odległości).
 ZWROT ODBYWA SIĘ PRZEZ PORTIERNIĘ.
Komplet podręczników oraz zwracane do biblioteki książki należy zapakować w reklamówkę
i odpowiednio opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki powinny
być przyniesione do szkoły w wyznaczonych godzinach,
a zwrot potwierdzony podpisem
(własnym długopisem)na udostępnionej liście.
 Książki wraz z kartą informacyjną zostaną odłożone we wskazanym przez nauczycielabibliotekarza
miejscu, celem kwarantanny. Po upływie 5–dniowego okresu kwarantanny nauczyciel
bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
 W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku wymaganego podręcznika rodzic
zobowiązany jest do wpłacenia na wskazane konto podanej kwoty. Informację taką rodzic otrzyma
przez dziennik Vulcan.
 Cennik podręczników wraz z numerem konta podany jest również na stronie szkoły. Można
dokonać wpłaty za brakujące podręczniki przed zdawaniem kompletów i włożyć kopię dowodu
wpłaty wraz z informacją ,czego dotyczy, do reklamówki
z pozostałymi książkami (w widocznym
miejscu).
 Przypominamy o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników: podręczniki zwracamy
w kompletach, należy usunąć foliowe okładki, sprawdzić,
czy książka posiada płytę, wymazać
podkreślenia, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę
na czystość i estetykę książki
(wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).

wtorek, 2 czerwca 2020

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 8

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za
zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy
wpłacać na rachunek bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA,
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DO KLASY 8

12SZTUK


Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8. Joanna
Kościerzyńska i inni. Wydawnictwo Nowa Era – 33,21 zł
Matematyka z plusem 8 pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Wydawnictwo
GWO – 34,90 zł
Świat chemii. Klasa 8Anna Warchoł i inni. Wydawnictwo WSiP – 25,00 zł
Świat fizyki . Klasa 8Barbara Sagnowska i inni. Wydawnictwo WSiP– 25,00 zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 8.Robert Śniegocki, Agieszka
Zielińska. Wydawnictwo Nowa Era – 33,21zł
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 8. Tomasz Rachwał, Dawid
Szczypiński.Wydawnictwo Nowa Era – 33,21 zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8.Beata Sągin i inni. Wydawnictwo
Nowa Era– 33,21 zł
ALL Clear. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 8. Patrick Howarth,
Patricia Reilly, Daniel Morris. Wydawnictwo Macmillan Education – 27,00 zł
AktionDeutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8. Anna
Potapowicz - 27,00 zł
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 8.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 15,00 zł
Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla klasy 8. Piotr Krzesicki i
inni.Wydawnictwo WSiP–17,00 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla klasy 8.Bogusława Breitkopf,
Dariusz Czyżow Wydawnictwo WSiP-17,00 zł

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 7

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za zniszczone,
uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy wpłacać na rachunek
bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DO KLASY 7

12 SZTUK


Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7. Wydawnictwo Nowa
Era – 32,31 zł
Matematyka z plusem 7pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Wydawnictwo GWO –
31,55 zł
Świat chemii. Klasa 7 Anna Warchoł i inni. Wydawnictwo WSiP – 25,00 zł
Świat fizyki . Klasa 7 Barbara Sagnowska i inni. Wydawnictwo WSiP– 25,00 zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 7 Jarosław Kłaczkow i inni.
Wydawnictwo Nowa Era – 32,31zł
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 7. Roman Malarz i inni.
Wydawnictwo Nowa Era – 32,31 zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 Małgorzata Jefimow Wydawnictwo Nowa
Era– 32,31 zł
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 Monika Gromek, Grażyna Klibach
.Wydawnictwo Nowa Era – 17,55 zł
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy 7 Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 12,00 zł
ALL Clear. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7. Patrick Howarth, Patricia
Reilly, Daniel Morris. Wydawnictwo Macmillan Education – 27,00 zł
Aktion Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7. Przemysław Gębal,
Lena Biedroń - 27,00 zł
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 7.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 15,00 zł

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 6

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za
zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy
wpłacać na rachunek bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA,
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DLA KLASY 6


10 SZTUK


Wyspy szczęśliwe. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Grażyna
Kulesza, Jacek Kulesza. Wydawnictwo WIKING-22,00zł
Matematyka z plusem. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO-
33,10zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Bogumiła Olszewska i inni. Wydawnictwo Nowa Era-31,05zł
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wydawnictwo Nowa Era-17,91zł
Informatyka. Podręcznik dla klasy szóstej. Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP-15,00zł
Plastyka. Podręcznik dla klasy szóstej. Stanisław K. Stopczyk i inni.
Wydawnictwo WSiP-12,00zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Joanna Stawarz. Wydawnictwo Nowa Era-32,31zł
Team up Plus. Podręcznik dla klasy szóstej. Wydawnictwo OXFORD-27,00zł
Jak to działa?Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Nowa Era-17,91zł
Planeta Nowa. Podręcznik go geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Nowa Era-32,31zł

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 5

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za
zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy
wpłacać na rachunek bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA,
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DO KLASY 5

10 SZTUK

Wyspy szczęśliwe. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Grażyna
Kulesza, Jacek Kulesza. Wydawnictwo Wiking – 22,00zł
Matematyka z plusem 5. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO-
- 33,90 zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Grzegorz Wojciechowski. Wydawnictwo Nowa Era – 31,05zł
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Monika Gromek, Grażyna Klibach Wydawnictwo Nowa Era- 17,91zł
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 5.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 12,00 zł
PlastykaPodręcznik do plastyki dla klasy 5 Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 12,00 zł
Team up Plus dla klasy 5. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 5
Philippa Bowen i inni. Wydawnictwo OXFORD – 27,00zł
Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech
Łabecki, Maria Łabecka.Wydawnictwo Nowa Era – 17,91zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marian
Sęktas, Joanna Stawarz. Wydawnictwo Nowa Era – 32,31 zł
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły
podstawowej.Feliks Szlajfer i inni. Wydawnictwo Nowa Era – 32,31 zł