poniedziałek, 11 maja 2015

Ćwiczenia ortograficzne.


1.W puste miejsca wpisz „ż”, „rz” lub „sz”.

· jadowity wą___
· pracowita p___czoła
· roślino___erne zwie__ę
· drapie___ny jast___ąb
· oswojony ___ubr
· doj___ałe ___yto
· ___ółta p___enica
· liliowe w___osy
· gęste k___ewy
· podłu___ny ___ołądź
· wie___chołki d___ew
· wy___eźbiony k___tałt
· odwa___ny harce___

2.Wstaw odpowiednią literę

chlub h                rz lub ż              ó lub u


…ińska…erbata

g…ąskie podło…e

kr…lewska c…rka

…ebanowa…uśtawka

po…yteczny ch…ąszcz

g…rski str…mień

s…orowany…ydraulik

burmist… …eszowa

r…da wiewi…rka

…olowanie samo…odu

p…e…uwać …e…uchę

koni…szki palc..w

…odowla…artów

skó …ana odzie…

gr…pa przyjaci…ł

3.W miejsce kropek wstaw cząstkę „by” stosując pisownię łączną lub rozdzielną.Zastosuj odpowiednią formę gramatyczną.

Był...... zadowolony, gdy..... w sierpniu mógłpojechać nad morze.

Warto.... przekonać rodziców do wyjazdu na wybrzeże.

Gdzie wszystkie wyrazy są zapisane poprawnie?

A. na pewno, po prostu, wolnoby,

B. niósłby, można by, trzeba by,

C. niemiły, wkrótce, naprawdę.


4. Podaj cztery rzeczowniki na literę ż i uporządkuj je alfabetycznie.

a)……………………….

b)……………………….

c)……………………….

d)……………………….


5. Uzupełnij tekst z lukami. Stosuj się do poznanych zasad ortograficznych.


Filip ma du...e zmartwienie. Po...yczył od G...ego...a ksią.....kę i obiecał oddać ją w ciągu tygodnia. Mija j...ż t....eci tydzień i kolega .....ąda zwrotu ksią....ki, ale Filip . (nie)....mo....e jej znale...ć. P....eszukał wszystkie p....łki, szafy i r...żne zakamarki. Na pr....żno, nigdzie jej nie ma. P...ecie... (nie).... wyniósł ksią.....ki z domu, ani nikomu (nie).... po…yczył!Je....eli jej (nie)...znajdzie, będzie m...siał odk...pić inną. Wcią..... (nie)...mógł zroz...mieć, co się mogło z nią stać. Ewa za...artowała, że musi iść do wr...żki. Mo....e ona pomo.....e. Filip cię.....ko westchn....ł. Ale c...ż..(by) to? Spod materacyka Lejka wystaje jakaś kartka. Ale.... to zag...biona ksią.....ka! Kto ją tam poło....ył? Czyż....(by) Lejek czytał? Pies (nie)...śmiało merda ogonem, prosząc o p.....ebaczenie. Jeszcze (nie )....zdą.....ył jej p......eczytać, a jest taka ciekawa! P.....ygody Ferdynanda Wspaniałego to pasjon....jąca lekt...ra.