wtorek, 31 października 2017

Konkurs recytatorski i plastyczny dla klas I-VIIRegulamin
Konkursu Recytatorskiego
pod tytułem

"W magicznym świecie wierszy Wandy Chotomskiej"I.            Cele konkursu:

·         popularyzowanie twórczości Wandy Chotomskiej,
·         rozwijanie zdolności recytatorskich,
·          zainteresowanie uczniów poezją,
·         prezentacja umiejętności uczniów,
·          uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II.          Etap szkolny

 Konkurs odbędzie się 7 listopada (klasy I-III), 15 listopada (klasy IV-VII) na piątej lekcji w bibliotece szkolnej.

III.       Zasady uczestnictwa:

·      konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VII,
·      uczestnicy przygotowują recytację dowolnie wybranego wiersza z twórczości Wandy Chotomskiej,
·      prezentację utworu warto wzbogacić odpowiednim, odświętnym strojem,
·      każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych  np. podczas eliminacji klasowych,
·      zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do biblioteki  szkolnej do dnia 6listopada  (można wysłać na adres mailowy-joannasowa5@wp.pl).

IV.            Kryteria oceny:

·         opanowanie pamięciowe utworu,
·         dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
·         ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

V.                Nagrody i podziękowania.

·      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.11.2017 r. o godz.11.30
     w bibliotece szkolnej.
·      Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
·      Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.
Regulamin
Konkursu Plastycznego
pod tytułem

"W magicznym świecie wierszy Wandy Chotomskiej"VI.       Cele konkursu:

·         popularyzowanie twórczości Wandy Chotomskiej,
·         rozwijanie zainteresowań plastycznych i czytelniczych uczniów,
·         kształtowanie wrażliwości odbioru poezji i wypowiadania się poprzez pracę plastyczną,
VII.     Tematyka konkursu
·    Tematem konkursu jest twórczość Wandy Chotomskiej

VIII.   Zasady uczestnictwa:

·      konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VII,
·      uczestnicy przygotowują pracę plastyczną inspirowaną wybranym wierszem Wandy Chotomskiej,
·      prace mogą być wykonane dowolną techniką: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie,
·      praca powinna mieć format A4,
·      na odwrocie pracy należy napisać czytelnie: imię i nazwisko, klasa, tytuł wiersza Wandy Chotomskiej, który zainspirował autora pracy,
·      pracę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 3.11.2017 r.

IX.            Kryteria oceny:

·      zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza,
·      pomysłowość i wrażenia artystyczne,
·      estetyka i staranność wykonania.

X.               Nagrody i podziękowania.

·      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.11.2017 r. o godz.11.30
 w bibliotece szkolnej.
·      Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
·      Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.